BLANGKO SURAT KUASA PENGAMBILAN BPKB KENDARAAN

SURAT   KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                :  DEWO KOMANG ADNYANA
Alamat               :  Kondoano Kecamatan Mowila
Pekerjaan          :  Tani
Dengan ini memberikan kuasa kepada :
Nama                :  EDAL
Alamat               :  Mataiwoi Kecamatan Mowila
Pekerjaan          :  Wiraswasta
Untuk pengambilan satu buah BPKB Motor yang saya kredit melalui PT NUSANTARA SURYA SAKTI dengan data-data sebagai berikut :
Nama STNK        :  DEWO KOMANG ADNYANA
Nomor Polisi       :  DT 2594 FH
No. Rangka        :  MH1HB71117K176187
No. Mesin           :  HB71E-1171942
Dengan adanya surat kuasa ini, maka saya selaku pemberi kuasa dengan ini menerima dan menanggung segala resiko yang ditimbulkan dengan pelaksanaan surat kuasa ini.
Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

                                                           Mowila, .... Oktober 2010
              Penerima Kuasa                              Pemberi Kuasa                  E  D  A  L                        DEWO KOMANG ADNYANA


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "BLANGKO SURAT KUASA PENGAMBILAN BPKB KENDARAAN"

Post a Comment

Berkomentarlah Sesuka Hati Anda