SOAL ULANGAN UMUM IPA SEMESTER I KELAS IV

SOAL ULANGAN UMUM SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN  2011 / 2012

                                        Mata Pelajaran            : IPA
                                        Kelas                           : IV
                                        Waktu                         : 60 Menit
                                        Hari / Tanggal             :
 

I.         Berilahtandasilang (x) padahuruf a, b, c dand  didepanjawaban yang paling benar!

1.      Tulang yang tidakmempengaruhibentuhwajahseseorangadalahtulang……
a. rahangbawah                                      c. hidung
b. rahangatas                                          d. ubun-ubun
2.      Tulangselangkaterdapatpadabagian……
a. anggotagerakatas                                c. tengkorak
b. anggotagerakbawah                            d. badan
3.      Tulang kaki bawah (tungkai) bagiandepan yang terasasangatsakitjikaterkantukbendakerasadalahtulang……
a. betis                                                    c. paha
b. kering                                                 d. tempurunglutut
4.      Tulangbadantersusunoleh……
a. tulangpaha, tulangkering, tulangleher
b. tulangpaha, tulangkering, tulangpinggul
c. tulangrusuk, tulang dada, tulangbetis
d. tulang dada, tulangpunggung, tulangpinggul
5.      Rangkamanusiatersusunoleh ……
a. tulangdandaging                                 c. tulangdankulit
b. tulangdanotot                                     d. tulangdanbersambungan
6.      Penghubungantaratulangdisebut……
a. otot                                                     c. daging
b. sendi                                                  d. rangka
7.      Jumlahtulangpadaanak-anakadalah……
a. 300 tulangrawan                                 c. 206 tulangrawan
b. 300 tulangkeras                                  d. 206 tulangkeras
8.      Macam-macamrangkaanggotagerakadalah……
a. dada danhidung                                  c. kaki danhidung
b. tangandan kaki                                   d. tangandan dada
9.      Bagiantubuhterpenting yang dilindungirangkaanggotabadanialah……
a. otak, paru-parudanusus                      c. otak, jantungdanhati
b. paru-paru, jantungdanhati                  d. otak, hatidanusus
10.  Berikutadalahtumbuhan yang menimpanmakananpadabatangadalah……
a. tebu                                                    c. mahoni
b. jati                                                      d. rambutan
11.  Bagiantumbuhan yang bergunasebagaialattransportasiadalah……
a. akar                                                    c. daun
b. batang                                                d. bunga
12.  Bagiantumbuhan yang bertugasmencari air danzatharadaridalamtanahadalah……
a. daun                                                   c. bunga
b. batang                                                d. akar
13.  Rambuthalus di kelopakmatadisebut ……
a. alis                                                      c. bulumata
b. buluhidung                                         d. kumis


14.  Alatindra yang paling pekauntukmembedakanbendapanasdanbendadinginadalah ……
a. hidung                                                c. mata
b. kulit                                                    d. telinga
15.  Daunkebanyakanberwarnahijaukarenamengandung……
a. oksigen                                               c. air
b. karbondioksida                                  d. klorofil
16.  Alatindrabagitubuhbergunauntuk……
a. mengenalkeadaaluar                           c. menyesuaikandiridenganlingkungan
b. pertahanantubuh                                d. mengetahuiposisitubuh
17.  Rangsangan yang dapatditerimaolehhidungadalah……
a. getaran                                                c. bau
b. larutan                                                d. cahaya
18.  Sumbermakananayamadalah……
a. rumput                                                c. ikan
b. jagung                                                d. daging
19.  Seluruhtahap yang dihadapimakhlukhidupselamahidupnyadisebut……
a. pertumbuhan                                      c. meramorfosis
b. perkembangbiakan                             d. daurhidup
20.  Hewan yang tidakmengalami metamorphosis adalah……
a. kupu-kupu                                          c. laba-laba
b. katak                                                  d. kecoak
21.  Telurnyamukkebanyakanberada di ……
a. ataprumah                                          c. air
b. dindingrumah                                     d. daun-daun
22.  Telurlalatbiasanyaberada di tempat……
a. bersih                                                 c. kotor
b. berair                                                  d. dingin
23.  Hewanberikut yang tidakmengalami metamorphosis tidaksempurnaadalah……
a. kupu-kupu                                          c. katak
b. lalat                                                    d. kecoak
24.  Telurkupu-kupumenetasmenjadi……
a. ulat                                                     c. berudu
b. kepompong                                        d. pupa
25.  Jenismakananbinatangkupu-kupuadalah ……
a. semut                                                  c. binatangkecil
b. nektral                                                d. nyamuk

II.      Isilahtitik-titikdi bawahinidenganjawaban yang benar!
1.      Bagianlidah yang pekaterhadap rasa pahitadalah ….
2.      Tulangmelindungiotakadalahrangka ….
3.      Tulangrusukmanusiaberfungsiuntuk ….
4.      Tulangbetistermasuksusunanrangka …
5.      Sendi yang terdapatdilututadalahsendi …


-------======== SelamatBekerja =======----------Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "SOAL ULANGAN UMUM IPA SEMESTER I KELAS IV"

Post a Comment

Berkomentarlah Sesuka Hati Anda